Jesteś tutaj:

Miesiąc: grudzień 2020

Konkurs plastyczny „Zima z książką” w Bibliotece

Więcej o: Konkurs plastyczny „Zima z książką” w Bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu serdecznie zaprasza dzieci, młodzież, a także dorosłych do udziału w konkursie plastycznym „Zima z książką”.

Interpretacja tematu dowolna, sposób wykonania pracy plastycznej – również.

Prace wraz z formularzami zgłoszeniowymi można przekazać do Biblioteki w terminie 1.01 – 18.01.2021 r osobiście lub drogą elektroniczną

(e-mail: biblskor@op.pl lub za pośrednictwem Facebooka Biblioteka w Skórcu)

Do wygrania atrakcyjne nagrody książkowe. Zapraszam!

Poniżej formularz zgłoszeniowy do konkursu i Regulamin – do pobrania

……………………………………………….

REGULAMIN KONKURSU

” Zima z książką „

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu, zwana dalej Organizatorem lub Biblioteką z siedzibą w Skórcu, adres: 08-114 Skórzec, ul. Siedlecka 3.

2. Celem konkursu jest:

1) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i plastycznych.

2) rozwijanie umiejętności plastycznych uczestników,

3) rozwijanie wyobraźni,

4) promocja Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu,

3. Czas trwania konkursu: 1 stycznia 2021 r. – 18 stycznia 2021r.

4. Konkurs jest adresowany do wszystkich – z podziałem na kategorie wiekowe:

  • 0-7 lat
  • 8-14 lat
  • 14 wzwyż

5. Prace konkursowe będą opublikowane na stronie www.skorzec.bibliotekimazowsza.pl, na profilu Biblioteki na Facebooku – za zgodą biorącego udział w Konkursie.

6. Adres e-mailowy Organizatora: biblskor@op.pl, social media GBP w Skórcu

§ 2. Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs skierowany jest do Czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu posiadających aktywną kartę biblioteczną i dla mieszkańców Gminy Skórzec.

2. Uczestnik Konkursu ma za zadanie wykonać pracę pod tytułem „Zima z książką” w dowolnej formie plastycznej, a także w dowolnej interpretacji tematu.

3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi.

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

– wypełnienie i podpisanie Formularza zgłoszeniowego,

–  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  i przeniesienie praw majątkowych do pracy konkursowej, w celu umożliwienia rozpowszechnienia wizerunku podczas wręczenia nagród. Uczestnik/rodzic/opiekun może wyrazić zgodę na publikację pracy.

Formularz dla osoby niepełnoletniej podpisuje rodzic lub jej opiekun prawny wyraża także zgodę na przetwarzanie danych osobowych .

5. Do udziału w Konkursie można przystąpić w dowolnym dniu jego trwania:

 1 stycznia 2021 r. – 18 stycznia 2021 r.

6. Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu oraz członkowie jury nie mogą brać udziału w Konkursie.

§ 3. Zasady przyznawania nagród

1. Zwycięzców Konkursu  wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.

2. Kryteria oceniania:

• twórczy charakter utworu,

• samodzielność i oryginalność.

3. Przyznana zostanie nagroda główna dla zwycięzcy oraz drobne upominki i nagrody książkowe dla osób  biorących udział w konkursie..

4. Ogłoszenie wyników Konkursu 19 stycznia 2021r .

5. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie www.skorzec.bibliotekimazowsza.pl, na Facebooku Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu oraz przez kontakt z osobami biorących udział w konkursie.

6. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

§ 4. Przetwarzanie danych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu „Wakacje z książką” jest Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu.

2. W związku z organizacją konkursu administrator przetwarza następujące dane

a) Imię i nazwisko uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego

b) Wiek uczestnika

c) Adres poczty elektronicznej/ numer telefonu

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwane dalej „RODO”;

2) rozliczenia Konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz;

3) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przekazane Członkom Komisji Konkursowej, powołanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Skórcu.

5. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – także ich wizerunek, mogą być przekazywane, a następnie publikowane na:

1) stronach internetowych Organizatora

2) profilu Organizatora i Partnerów na portalu społecznościowym Facebook;

6. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji Konkursu, jego rozliczenia, udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania oraz przez okres, przez który przechowujemy dane zawarte w dokumentacji konkursowej w celach archiwalnych.

W przypadku danych publikowanych przez Bibliotekę oraz w sytuacji wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku dane będą publikowane nie dłużej niż 2 lata. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe zostaną usunięte.

7. Uczestnicy Konkursu oraz ich rodzice i opiekunowie, posiadają prawo:

– do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

wycofanie zgody oznacza wycofanie udziału w Konkursie i możliwe jest przez przesłanie w wiadomości e-mail na adres: biblskor@op.pll lub złożenia rezygnacji przez jej przesłanie na adres wskazany w ust. 1, albo złożenie osobiście w siedzibie Biblioteki;

– do żądania od Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu dostępu do swoich danych / danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

–  do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych i/lub danych dziecka narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.

9.Wyrażenie zgody uczestnika/opiekuna prawnego uczestnika na rozpowszechnianie

wizerunku, który będzie utrwalony podczas wręczenia nagród jest dobrowolne i nie jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie, a konsekwencją jej nie wyrażenia będzie brak możliwości zamieszczenia wizerunku Zwycięzcy przez Organizatora i na wskazanych wyżej polach eksploatacji.

10. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Konkursie obejmuje:

1) dane Uczestników będące kategorią danych zwykłych, w zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia, wiek, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, podpis;

2) dane opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika będące kategorią danych zwykłych, w zakresie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, podpis.

11. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

12. Biblioteka nie będzie przetwarzać danych w innych celach niż wskazane w § 3 ust. 1 Regulaminu.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu – Olga Gajo, e-mail: biblskor@op.pl, Facebook – Biblioteka w Skórcu

Twórczość Marii Kryńskiej-Szostak i Izy Staręgi

Więcej o: Twórczość Marii Kryńskiej-Szostak i Izy Staręgi

Wielu mieszkańców gminy Skórzec zna panią Marię Kryńską – Szostak – nauczycielkę języka angielskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skórcu.

Jednak nie wszyscy wiedzą, że pani Maria oprócz talentu językowego i pedagogicznego ma talent poetycki.

Ta skromna osoba to autorka dwóch zeszytów poetyckich: Prawda ciebie kocha (1991) i Kształt chwili schwytanej (1998). Dwukrotna laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Człowiek-Dobro-Piękno (1994 i 2008). Publikowała w Sycynie, Krzywym Kole Literatury, Kwartalniku Kulturalnym KozirynekSiedleckim Nieregularniku Literackim, a ostatnio w antologii Rzeki epizodyczne. Jako poetka zauważona i doceniona przez Adrianę Szymańską i Romana Śliwonika.

Prywatnie miłośniczka średniowiecznych iluminacji.  O sobie mówi, że jest naiwna, bo wierzy mitom, snom i archetypom.

Ze swoich wierszy jako ulubione wymienia: „Światy prostopadłe” , „Kobiety z tsunami”, „Kartka”:

Światy prostopadłe

poprzez przestrzeń
którą tylko myśl przebędzie

spoglądam na ciebie wiedząc
że tam już cię nie ma

doświadczam twoich słów
więc dotykam istnienia

ten i tamten świat
u zbiegu prostych

w punkcie – jeszcze przez chwilę
w nim jestem

by po piruecie znowu iść
po linie plecami do
prostej prostopadłej

                           © Maria Kryńska – Szostak    

                        
Drugi  utwór porusza ważną nutę kobiecego pierwiastka, w którym można odnaleźć siłę i mądrość potrzebną  światu. 


Kobiety z tsunami

rodzą dzieci pod wodą
wiedzą jak obudzić drzewo
cały las

potrafią nazwać syna
znają położenia geograficzne miast
schematy wiertarek

mają rozpisany czas
na słowa cięższe od powiek

zapas plastrów i szminek
w plecaku kanapkę
i powrotny bilet

dzisiaj je spotkałam
zamiatały morze

                             © Maria Kryńska – Szostak

Oraz trzeci:


Kartka

rzuciła się wpław przez pustynię
całkiem realnie odczuwała słowo: rzeka
jak ślad węża, podążać za nim znaczy znaleźć
źródło ukryte, wypędzonych z raju, przystań
dokonać wyboru, nie wybierać wcale
znaleźć płatek, ziarno, czy zapach igliwia
jest odwodniona jak kartka: pisz


© Maria Kryńska – Szostak 

…………………………………

 

**************************

Przez wiele lat nasz Skórzec i mury szkoły odwiedzała również bardzo ciekawa osoba – Iza Staręga.

Pani Iza uczyła plastyki w Gimnazjum w Skórcu i wprowadziła rzesze uczniów w tajniki malarstwa.

Absolwentka Instytutu Sztuki Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. W roku 1991 uzyskała dyplom w pracowni malarstwa profesora Mariana Stelmasika. Wiele lat pracowała z młodzieżą jako nauczyciel sztuki. Stypendystka Prezydenta Miasta Siedlce w 2004 i 2008 roku, oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2007 roku.

Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków.

Mieszka i pracuje w Siedlcach. Obecnie zajmuje się tylko malarstwem. Jej najbardziej znane cykle malarskie, to: „Malowane z Iną”, „Infantylia”, „Ślady”, „Przypisy”, „Kamienie”, „Twarze”, „Anioły”, „Kobiety w chustach, mężczyźni w hełmach”.

Jej prace są wysoko cenione, na światowym poziomie. Te piękne obrazy można obejrzeć m.in. tutaj:

https://www.galeriaxanadu.pl/artist/iza-starega/

Na szczególną uwagę zwraca poetycko – malarski projekt Marii Kryńskiej- Szostak i Izy Staręgi pod tytułem „Wgryzanie”.

To wystawa online obrazów Staręgi przeplatanych pięknymi wierszami Marii Kryńskiej – Szostak.

Warto zwiedzić i zgłębić się w świat sztuki, który nie jest daleko, jest obok nas.

Szczególnie gorąco polecam sztukę osób związanych z gminą Skórzec.

Zapraszam do obejrzenia wystawy online:

„Wgryzanie”.

………………………………………………………………………………

Bibliografia:

https://artpubkultura.blogspot.com/2011/09/3-ulubione-dziea-maria-krynska-szostak.html?fbclid=IwAR2Da_UD-25aIGwSBIXto26wKNimWKg-OX8vbGHzusyJrz-M6P8CaSbX9w4

https://artpubgaleria.blogspot.com/2014/01/wgryzanie-iza-starega-maria-krynska.html?m=1&fbclid=IwAR0hFrAGORujIcO8KppgkktrVhRTNz8eEZ4-cZaXGAnXyMTKIHUC-ecK7UE

https://budowakatedry.blogspot.com/2017/12/rzeki-epizodyczne-cz-1-episodic-rivers.html?fbclid=IwAR0QLX-5QbXNEDy_i3KOPId4ysFirPgyC4MCXrs3P_u8e9qnAlJH8y4Gdek

https://www.galeriaxanadu.pl/artist/iza-starega/


Biblioteka czynna

Więcej o: Biblioteka czynna

Szanowni Państwo, informujemy, że Biblioteka w Skórcu jest nadal czynna😍. Obowiązujące od 28 listopada do 27 grudnia 2020 roku zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych zostały przedłużone do 17 stycznia 2021 roku.

Na Czytelników czeka mnóstwo nowości – cały czas wprowadzamy kolejne! To jest naprawdę dobry czas na czytanie – dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Zachęcam do odwiedzenia Biblioteki i wybrania dla siebie książki.

Do zobaczenia!

Proszę o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w Gminnej Bibliotece Publicznej w Skórcu:

• Z biblioteki mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe i bez objawów infekcji.

• Ogranicza się liczbę czytelników jednocześnie przebywających w pomieszczeniach biblioteki do 1 osoby – proszę wchodzić pojedynczo!

• Wprowadza się obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem do biblioteki.

• Osoby przebywające w pomieszczeniu biblioteki mają obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania min. 1,5 m odległości.

• Zaleca się korzystanie z katalogu online i telefoniczne lub elektroniczne zamawianie książek przez stronę www.szukamksiazki.pl., Facebooka, e-mail biblskor@op.pl, przygotowanie listy książek i inne sposoby ograniczenia kontaktu osobistego. Ale oczywiście można przyjść i po dezynfekcji rąk – wybrać osobiście:)

• Zwrotu książek dokonuje się do pojemnika przy wejściu. Wszystkie zwrócone zbiory podlegają 3 dniowej kwarantannie przed ponownym wypożyczeniem.

• Do odwołania zawieszone zostają wszystkie imprezy i spotkania

Życzenia

Więcej o: Życzenia

Z serdecznymi świątecznymi pozdrowieniami

Olga Gajo

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu

Do góry