REGULAMIN KONKURSU

” KARTKA ŚWIĄTECZNA „

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu, zwana dalej Organizatorem, z siedzibą w Skórcu, adres: 08-114 Skórzec, ul. Siedlecka 9.

2. Celem konkursu jest:

1) kultywowanie tradycji świątecznych wysyłania kartek bożonarodzeniowych,

2) rozwijanie umiejętności plastycznych uczestników,

3) promocja Gminy Skórzec i Gminnej Biblioteki Publicznej,

4) promowanie talentów plastycznych pochodzących z Gminy Skórzec,

5) wykonanie kartek świątecznych, które będą wysłane przez Urząd Gminy Skórzec i Gminną Bibliotekę Publiczną w Skórcu do zaprzyjaźnionych instytucji i partnerów, przyjaciół oraz osób samotnych.

3. Najładniejsze prace będą wysłane w oryginale a zwycięska praca zostanie powielona w formie druku jako kartka świąteczna z gminy Skórzec.

4. Czas trwania konkursu: od 18 listopada 2022 r. – do 1 grudnia 2022 rok do godziny 13.00.

5. Prace konkursowe będą opublikowane na stronie Urzędu Gminy Skórzec www.gminaskorzec.pl, na profilu Organizatora na Facebooku i na stronie www.skorzec.bibliotekimazowsza.pl – za zgodą biorącego udział w Konkursie.

6. Adres e-mailowy Organizatora: biblskor@op.pl

§ 2. Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs skierowany jest do Czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu posiadających aktywną kartę biblioteczną i dla wszystkich mieszkańców Gminy Skórzec.

2. Konkurs jest adresowany do wszystkich bez względu na wiek.

3. Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać kartkę świąteczną w formacie A5, dowolną trwałą techniką plastyczną w formie płaskiej (rysunkowej, malarskiej, papierowego kolażu), umożliwiającą przygotowanie projektu poligraficznego i druk.

4. Prace nadesłane na Konkurs, na adres organizatora, muszą być pracami własnymi.

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

1) wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszenia, stanowiącego załącznik do regulaminu oraz nadesłanie go łącznie z pracą w terminie trwania konkursu do organizatora wraz z wymaganymi oświadczeniami i zgodami:

a) oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji Regulaminu,

b) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych,

c) wyrażeniem zgody na przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej.

6. Uczestnik, rodzic/opiekun prawny uczestnika może wyrazić zgodę na publikację wizerunku. Wyrażenie zgody uczestnika/opiekuna prawnego uczestnika na rozpowszechnianie wizerunku, który będzie utrwalony podczas wręczenia nagród jest dobrowolne i nie jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie, a konsekwencją jej niewyrażenia będzie brak możliwości zamieszczenia wizerunku zwycięzcy przez Organizatora na stronach wskazanych w § 1 ust. 5.

7. Formularz zgłoszenia dla osoby niepełnoletniej podpisuje rodzic lub jej opiekun prawny.

8. Do kartki należy dołączyć informację (nie przyklejać!) zawierającą:

1) imię i nazwisko autora pracy, wiek;

2) adres, telefon, e-mail, ew. nazwę placówki,

9. Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu oraz członkowie komisji konkursowej a także członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w konkursie.

§ 3. Zasady przyznawania nagród

1. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu.

2. Kryteria oceniania:

  1. technika i forma wykonania,
  2. twórczy charakter pracy,
  3. samodzielność i oryginalność
  4. dodatkowe punkty zostaną przyznane za użycie elementu akcentującego związek z gminą Skórzec.

3. Prace wykonane z elementów przestrzennych typu plastelina, modelina, patyczki, kasze, makarony itp. będą odrzucane.

4. Przyznana zostanie jedna nagroda główna, trzy wyróżnienia oraz drobne upominki i dyplomy dla wszystkich biorących udział w konkursie.

5. Zwycięzca i osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe – książki.

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 2 grudnia 2022 na stronie www.gminaskorzec.pl, www.skorzec.bibliotekimazowsza.pl i w mediach społecznościowych Biblioteki.

7. Po ogłoszeniu wyników organizator skontaktuje się ze zwycięzcami

8. Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.

§ 4. Przetwarzanie danych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu „Kartka świąteczna” jest Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) przeprowadzenia i realizacji konkursu, na podstawie zapisów regulaminu, na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwane dalej „RODO”;

2) rozliczenia konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie przepisów prawa, w tym Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisów o archiwizacji.

3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przekazane członkom komisji konkursowej, powołanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Skórcu.

4. Dane osobowe zwycięzców konkursu, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – także ich wizerunek, mogą być przekazywane, a następnie publikowane na:

1) stronach internetowych Organizatora

2) profilu Organizatora i Gminy Skórzec na portalu społecznościowym Facebook;

5. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji konkursu, jego rozliczenia, udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania oraz przez okres, przez który przechowujemy dane zawarte w dokumentacji konkursowej w celach archiwalnych. W przypadku danych publikowanych przez Organizatora oraz w sytuacji wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku dane będą publikowane nie dłużej niż 2 lata. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe zostaną usunięte.

6. Uczestnicy konkursu oraz ich rodzice i opiekunowie, posiadają prawo:

– do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

– do żądania od Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu dostępu do swoich danych / danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

–  do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych i/lub danych dziecka narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.

8. Zakres przetwarzanych danych osobowych w konkursie obejmuje:

1) dane uczestników będące kategorią danych zwykłych, w zakresie: imię i nazwisko, wiek, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, podpis;

2) dane opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika będące kategorią danych zwykłych, w zakresie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, podpis.

9. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

10. Biblioteka nie będzie przetwarzać danych w innych celach niż wskazane w § 3 ust. 1 Regulaminu.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu, e-mail: biblskor@op.pl, Facebook – Biblioteka w Skórcu.