Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek – w Bibliotece w Skórcu ogłoszono konkurs! „Wymarzona Biblioteka”.

Jaka biblioteka Wam się podoba, o jakiej marzycie, jaką chcielibyście odwiedzać?

Konkurs jest dla wszystkich Czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu i mieszkańców Gminy Skórzec.

Temat pracy konkursowej mógł być wyrażony w dowolnej formie literackiej lub plastycznej. Prace należało składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Skórcu osobiście, drogą mailową w formie pliku doc., jpg, skanu lub zdjęcia pracy, a także przez social media.

REGULAMIN KONKURSU „Wymarzona Biblioteka”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu, zwana dalej Organizatorem lub Biblioteką z siedzibą w Skórcu, adres: 08-114 Skórzec, ul. Siedlecka 3.

2. Celem konkursu jest:

1) zachęcanie do korzystania z usług bibliotek publicznych,

2) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i literackich,

3) rozwijanie wyobraźni,

4) współpraca czytelnika z Biblioteką, nawiązywanie relacji.

3.. Czas trwania konkursu: 8 maja 2020 r. – 21 maja 2020 r.

4. Kategorie wiekowe uczestników:

1) I kategoria – czytelnicy od 4 do 9 lat,

2) II kategoria – czytelnicy od 10 do 15 lat,

3) III kategoria – czytelnicy powyżej 15. roku życia. D

ecydujący jest wiek czytelnika w momencie zgłoszenia udziału w Konkursie (wypełnienia Karty Zgłoszenia).

5. Kryteria wyłaniania Zwycięzców:

1) Najciekawsze prace będą nagrodzone pierwszym miejscem w swojej kategorii ,

2) Będą przyznane wyróżnienia dla najciekawszych prac.

3) Dla wszystkich będą drobne upominki.

6. Prace konkursowe będą opublikowane na profilu Biblioteki na Facebooku – za zgodą biorącego udział w Konkursie.

7. Adres e-mailowy Organizatora: biblskor@op.pl

§ 2.

Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs skierowany jest do Czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu posiadających aktywną kartę biblioteczną i dla mieszkańców Gminy Skórzec.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

1) wypełnienie i podpisanie Karty Zgłoszenia oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych .Kartę Zgłoszenia dla osoby niepełnoletniej podpisuje rodzic lub jej opiekun prawny wyraża także zgodę na przetwarzanie danych osobowych .

2) złożenie, w czasie trwania konkursu, karty zgłoszenia

4. Do udziału w Konkursie można przystąpić w dowolnym dniu jego trwania, a więc: 8 maja 2020 r. – 21 maja 2020 r.

5. Pracownicy Gminnej biblioteki Publicznej w Skórcu oraz członkowie jury nie mogą brać udziału w Konkursie.

§ 3. Zasady przyznawania nagród

1. Zwycięzców Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.

2. Przyznana zostanie nagroda główna dla I, II i III kategorii wiekowej, wyróżnienia dla dwóch osób w każdej kategorii wiekowej oraz drobne upominki.

3. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w 22 maja 2020 roku

4. Ogłoszenie wyników nastąpi przez kontakt z zwycięzcami i przez social media..

5. Laureaci głównych nagród, wyróżnień otrzymają nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy Konkursu okolicznościowe dyplomy i upominki.

6. Wśród nagród znajdą się: nagrody rzeczowe – książki.

7. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

§ 4. Przetwarzanie danych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu „Wymarzona Biblioteka” jest Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwane dalej „RODO”;

2) rozliczenia Konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz;3) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przekazane Członkom Komisji Konkursowej, powołanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Skórcu. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – także ich wizerunek, mogą być przekazywane, a następnie publikowane na:

1) stronach internetowych Organizatora

2) profilu Organizatora i Partnerów na portalu społecznościowym Facebook;

3. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji Konkursu, jego rozliczenia, udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania oraz przez okres, przez który przechowujemy dane zawarte w dokumentacji konkursowej w celach archiwalnych. W przypadku danych publikowanych przez Bibliotekę oraz w sytuacji wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku dane będą publikowane nie dłużej niż 2 lata. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe zostaną usunięte.

4. Uczestnicy Konkursu oraz ich rodzice i opiekunowie, posiadają prawo: 1) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody oznacza wycofanie udziału w Konkursie i możliwe jest przez przesłanie w wiadomości e-mail na adres: biblskor@op.pll lub złożenia rezygnacji przez jej przesłanie na adres wskazany w ust. 1, albo złożenie osobiście w siedzibie Biblioteki; 2) do żądania od Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu dostępu do swoich danych / danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 3) do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych i/lub danych dziecka narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

6 Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie. Wyrażenie zgody uczestnika/opiekuna prawnego uczestnika na rozpowszechnianie wizerunku, który będzie utrwalony podczas gali finałowej jest dobrowolne i nie jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie, a konsekwencją jej nie wyrażenia będzie brak możliwości zamieszczenia wizerunku Zwycięzcy przez Organizatora i na wskazanych wyżej polach eksploatacji.

7. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Konkursie obejmuje:

1) dane Uczestników będące kategorią danych zwykłych, w zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia, wiek, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, podpis;

2) dane opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika będące kategorią danych zwykłych, w zakresie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, podpis.

8. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

9. Biblioteka nie zamierza przetwarzać danych w innych celach niż wskazane w § 3 ust. 1 Regulaminu.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu – Olga Gajo, e-mail: biblskor@op.pl, Facebook – Biblioteka w Skórcu

Ogłoszenie wyników konkursu „Wymarzona biblioteka”!

Kochani Czytelnicy, z wielką radością ogłaszam:

1 miejsce i nagrody w formie pięknej książki otrzymują:

Aleksandra Strzalińska

Mikołaj Płatkowski

Karolina Bulik

Natomiast wyróżnienia i nagrody książkowe otrzymują:

Lena Guzek

Franciszek Strzaliński

Kacper Rybak

Maja Rybak

Ewa Kubaś

Agata Kubaś

Malwina Turek

Liliana Turek

Wiktoria Turek

Nagrodę główną w kategorii pow. 15 roku życia i dorośli – otrzymuje pani Anna Krasnodębska

Wszystkie prace są przepiękne! Uczestnicy wykazali się wielką kreatywnością, świetnymi pomysłami i pracowitością. Jestem bardzo wzruszona każdą chwilą poświęconą na rzecz konkursu. Prace są ogromną inspiracją. Zauważcie wspólne motywy – czytelnia z komputerami, hamaki, akwarium, bajkowe, kolorowe otoczenie. Przepiękne. Dziękuję bardzo!

Zobaczcie prace zwycięzców!

Aleksandra Strzalińska
Mikołaj Płatkowski
Karolina Bulik