Zarządzenie z 3.11.2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2

Powiększ obraz

ZARZĄDZENIE Nr 5/2020


dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu
z dnia 3 listopada 2020 r.

 w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2  

Na podstawie art. 31 § 1, art. 15 i art. 207 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320) oraz § 5 ust. 1 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXV/247/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 30 października 2017 r. w związku rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1758) i wytycznymi dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii Covid-19 Ministerstwa Rozwoju w konsultacji z GIS z 28 kwietnia 2020 r., rekomendacjami Biblioteki Narodowej dotyczącymi funkcjonowania bibliotek w czasie epidemii Covid-19 zarządza się co następuje:

§ 1

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2, w okresie od 2 listopada 2020 r. do odwołania, w trosce o zdrowie obsługiwanych czytelników i pracowników, wprowadza się następujące szczególne rozwiązania w zakresie organizacji pracy Gminnej Biblioteki Publicznej minimalizujące zagrożenie dla zdrowia publicznego:

 1. Z biblioteki mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe i bez objawów infekcji.
 2. Z biblioteki nie mogą korzystać osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni mogły mieć kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS CoV-2 oraz będące na kwarantannie.
 3. Dla czytelników uruchamia się jedynie wypożyczanie książek.
 4. Wyłącza się możliwość korzystania z czytelni i stanowisk komputerowych.
 5. Ogranicza się wolny dostęp do księgozbioru i możliwość samodzielnego wybierania książek.
 6. Ogranicza się liczbę czytelników jednocześnie przebywających w pomieszczeniach biblioteki do 1 osoby z wyjątkami wynikającymi z obowiązujących przepisów.
 7. Wprowadza się obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem do biblioteki.
 8. Osoby przebywające w pomieszczeniu biblioteki mają obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania min. 1,5 m odległości.
 9. Zaleca się korzystanie z katalogu online i telefoniczne lub elektroniczne zamawianie książek przez stronę www.szukamksiazki.pl.
 10. Zwrotu książek dokonuje się do pojemnika przy wejściu.
 11. Wszystkie zwrócone zbiory podlegają 3 dniowej kwarantannie przed ponownym wypożyczeniem.
 12. Wprowadza się półgodzinną przerwę na dezynfekcje pomieszczenia w godzinach od 12.30 do 13.00.
 13. Do odwołania zawieszone zostają wszystkie imprezy i spotkania.

§ 2

1. Pracownik w sytuacji zagrożenia wirusem SARS CoV-2 jest zobowiązany wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek pracodawcy.

2. Pracownik jest zobowiązany w szczególności do:

 1. ograniczenia do niezbędnego minimum bezpośrednich kontaktów z innymi pracownikami i czytelnikami;
  1. wykorzystywania w komunikacji służbowej poczty elektronicznej oraz służbowych telefonów;
  1. zakrywania ust i nosa w trakcie obsługiwania czytelników,
  1. używania środków do dezynfekcji rąk lub rękawiczek jednorazowych;
  1. zachowania odległości od współpracowników i czytelników co najmniej 1,5 m.

§ 3

1. Pracownik i czytelnik, który w ciągu ostatnich 14 dni mógł mieć kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS CoV-2 jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora biblioteki.

2. Pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania pracodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, o objęciu kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub podejrzeniu zakażenia wirusem SARS CoV-2.

 § 4

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu.

  § 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Olga Gajo

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu