Jesteś tutaj:

Miesiąc: listopad 2020

Gminna Biblioteka Publiczna czynna od 30 listopada!

Więcej o: Gminna Biblioteka Publiczna czynna od 30 listopada!

Zgodnie z §10 ust. 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz 2091):

Do dnia 27 grudnia 2020 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy.

Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie”

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 do odwołania, w trosce o zdrowie obsługiwanych czytelników i pracowników, wprowadza się następujące szczególne rozwiązania w zakresie organizacji pracy Gminnej Biblioteki Publicznej minimalizujące zagrożenie dla zdrowia publicznego:

1.Z biblioteki mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe i bez objawów infekcji.

2. Z biblioteki nie mogą korzystać osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni mogły mieć kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS CoV-2 oraz będące na kwarantannie.

3. Dla czytelników uruchamia się jedynie wypożyczanie książek.

4. Wyłącza się możliwość korzystania z czytelni i stanowisk komputerowych.

5Ogranicza się wolny dostęp do księgozbioru i możliwość samodzielnego wybierania książek.

6. Ogranicza się liczbę czytelników jednocześnie przebywających w pomieszczeniach biblioteki do 1 osoby z wyjątkami wynikającymi z obowiązujących przepisów.

7. Wprowadza się obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem do biblioteki.

8. Osoby przebywające w pomieszczeniu biblioteki mają obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania min. 1,5 m odległości.

9. Zaleca się korzystanie z katalogu online i telefoniczne lub elektroniczne zamawianie książek przez stronę www.szukamksiazki.pl.

10. Zwrotu książek dokonuje się do pojemnika przy wejściu.

11. Wszystkie zwrócone zbiory podlegają 3 dniowej kwarantannie przed ponownym wypożyczeniem.

12. Wprowadza się półgodzinną przerwę na dezynfekcje pomieszczenia w godzinach od 12.30 do 13.00.

13. Do odwołania zawieszone zostają wszystkie imprezy i spotkania.

Więcej tutaj: http://skorzec.bibliotekimazowsza.pl/?p=377

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Więcej o: Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.
Data ta upamiętnia podpisanie najważniejszego dokumentu gwarantującego prawa wszystkim dzieciom – Konwencji o prawach dziecka.
Konwencja ustanawia status dziecka oparty na następujących założeniach:
👉dziecko jest samodzielnym podmiotem, ale ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej,
👉dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności,
👉rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka,
👉państwo ma wspierać rodzinę, a nie wyręczać ją w jej funkcjach.

Katalog praw i wolności obejmuje prawa cywilne, socjalne, kulturalne, polityczne i ekonomiczne:
✅prawo do życia i rozwoju,
✅prawo do tożsamości (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym pochodzeniu),
✅prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej,
✅prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
✅prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
✅prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,
✅prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej,
✅prawo nierekrutowania do wojska poniżej 15. roku życia.
✅prawo do odpowiedniego standardu życia,
✅prawo do ochrony zdrowia,
✅prawo do zabezpieczenia socjalnego,
✅prawo do wypoczynku i czasu wolnego.
✅prawo do nauki (bezpłatnej i obowiązkowej w zakresie szkoły podstawowej),
✅prawo do korzystania z dóbr kultury,
✅prawo do informacji,
✅prawo do znajomości swoich praw.
✅prawo stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych.

Pamiętamy, że dziecko to mały Człowiek! ❤️

Kody na e-booki na Legimi

Więcej o: Kody na e-booki na Legimi

W Bibliotece w Skórcu dostępne są kody do serwisu Legimi z e-bookami i audiobookami.

Czytelnicy mogą czytać książki elektroniczne oraz słuchać audiobooki całkowicie za darmo. Z lektur można korzystać na telefonie lub czytniku. Na platformie Legimi dostępnych jest ponad 50 000 tytułów do wypożyczenia.

Kody są jednak tylko dla zarejestrowanych Czytelników Biblioteki! Potrzebny jest numer karty Czytelnika.

Użytkownik, który chce czytać e-booki, zgłasza się do Biblioteki, której jest Czytelnikiem.

Aby skorzystać z dostępu do Legimi, napisz wiadomość – na Facebook lub na e-mail biblskor@op.pl i poproś bibliotekarza o kod . Dostaniesz jeden kod z miesięcznym okresem ważności.

Czytelnik biblioteki rejestruje się (zakłada konto) w Legimi na dedykowanej bibliotekom konsorcjum mazowieckiego stronie: https://www.legimi.pl/mazowieckie podając kod otrzymany w swojej Bibliotece, a następnie nazwę użytkownika, adres email (na który przesłany zostanie przez Legimi e-mail z linkiem aktywacyjnym, w który należy kliknąć) i hasło – od tego momentu może korzystać z usługi przez 30 dni (np. 14.11.2020-14.12.2020), a najpóźniej do dnia zakończenia świadczenia usługi Legimi (dotyczy kodów wydanych i aktywowanych w grudniu 2020, czyli do dnia 02.01.2021).

Jeżeli do ostatniego dnia danego miesiąca czytelnik nie aktywuje
pobranego w bibliotece kodu, kod ten wygasa, a kolejny kod będzie musiał ponownie (osobiście) pobrać w bibliotece. Kody ważne są miesiąc, po upływie tego czasu należy pobrać nowy kod.

Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu będzie nieczynna do 29 listopada.

Więcej o: Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu będzie nieczynna do 29 listopada.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – („11a. Do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się ograniczenie prowadzenia
działalności przez biblioteki publiczne i naukowe, instytucje kultury oraz inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) polegające na zakazie:
1) udostępniania zbiorów publiczności,
2) organizacji wydarzeń z udziałem publiczności
– z wyłączeniem działań prowadzonych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość)

Zarządzenie z 3.11.2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2

Więcej o: Zarządzenie z 3.11.2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2

ZARZĄDZENIE Nr 5/2020


dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu
z dnia 3 listopada 2020 r.

 w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2  

Na podstawie art. 31 § 1, art. 15 i art. 207 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320) oraz § 5 ust. 1 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXV/247/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 30 października 2017 r. w związku rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1758) i wytycznymi dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii Covid-19 Ministerstwa Rozwoju w konsultacji z GIS z 28 kwietnia 2020 r., rekomendacjami Biblioteki Narodowej dotyczącymi funkcjonowania bibliotek w czasie epidemii Covid-19 zarządza się co następuje:

§ 1

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2, w okresie od 2 listopada 2020 r. do odwołania, w trosce o zdrowie obsługiwanych czytelników i pracowników, wprowadza się następujące szczególne rozwiązania w zakresie organizacji pracy Gminnej Biblioteki Publicznej minimalizujące zagrożenie dla zdrowia publicznego:

 1. Z biblioteki mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe i bez objawów infekcji.
 2. Z biblioteki nie mogą korzystać osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni mogły mieć kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS CoV-2 oraz będące na kwarantannie.
 3. Dla czytelników uruchamia się jedynie wypożyczanie książek.
 4. Wyłącza się możliwość korzystania z czytelni i stanowisk komputerowych.
 5. Ogranicza się wolny dostęp do księgozbioru i możliwość samodzielnego wybierania książek.
 6. Ogranicza się liczbę czytelników jednocześnie przebywających w pomieszczeniach biblioteki do 1 osoby z wyjątkami wynikającymi z obowiązujących przepisów.
 7. Wprowadza się obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem do biblioteki.
 8. Osoby przebywające w pomieszczeniu biblioteki mają obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania min. 1,5 m odległości.
 9. Zaleca się korzystanie z katalogu online i telefoniczne lub elektroniczne zamawianie książek przez stronę www.szukamksiazki.pl.
 10. Zwrotu książek dokonuje się do pojemnika przy wejściu.
 11. Wszystkie zwrócone zbiory podlegają 3 dniowej kwarantannie przed ponownym wypożyczeniem.
 12. Wprowadza się półgodzinną przerwę na dezynfekcje pomieszczenia w godzinach od 12.30 do 13.00.
 13. Do odwołania zawieszone zostają wszystkie imprezy i spotkania.

§ 2

1. Pracownik w sytuacji zagrożenia wirusem SARS CoV-2 jest zobowiązany wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek pracodawcy.

2. Pracownik jest zobowiązany w szczególności do:

 1. ograniczenia do niezbędnego minimum bezpośrednich kontaktów z innymi pracownikami i czytelnikami;
  1. wykorzystywania w komunikacji służbowej poczty elektronicznej oraz służbowych telefonów;
  1. zakrywania ust i nosa w trakcie obsługiwania czytelników,
  1. używania środków do dezynfekcji rąk lub rękawiczek jednorazowych;
  1. zachowania odległości od współpracowników i czytelników co najmniej 1,5 m.

§ 3

1. Pracownik i czytelnik, który w ciągu ostatnich 14 dni mógł mieć kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS CoV-2 jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora biblioteki.

2. Pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania pracodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, o objęciu kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub podejrzeniu zakażenia wirusem SARS CoV-2.

 § 4

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu.

  § 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Olga Gajo

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu

Do góry