Jesteś tutaj:

Rok: 2020

Konkurs plastyczny „Zima z książką” w Bibliotece

Więcej o: Konkurs plastyczny „Zima z książką” w Bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu serdecznie zaprasza dzieci, młodzież, a także dorosłych do udziału w konkursie plastycznym „Zima z książką”.

Interpretacja tematu dowolna, sposób wykonania pracy plastycznej – również.

Prace wraz z formularzami zgłoszeniowymi można przekazać do Biblioteki w terminie 1.01 – 18.01.2021 r osobiście lub drogą elektroniczną

(e-mail: biblskor@op.pl lub za pośrednictwem Facebooka Biblioteka w Skórcu)

Do wygrania atrakcyjne nagrody książkowe. Zapraszam!

Poniżej formularz zgłoszeniowy do konkursu i Regulamin – do pobrania

……………………………………………….

REGULAMIN KONKURSU

” Zima z książką „

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu, zwana dalej Organizatorem lub Biblioteką z siedzibą w Skórcu, adres: 08-114 Skórzec, ul. Siedlecka 3.

2. Celem konkursu jest:

1) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i plastycznych.

2) rozwijanie umiejętności plastycznych uczestników,

3) rozwijanie wyobraźni,

4) promocja Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu,

3. Czas trwania konkursu: 1 stycznia 2021 r. – 18 stycznia 2021r.

4. Konkurs jest adresowany do wszystkich – z podziałem na kategorie wiekowe:

 • 0-7 lat
 • 8-14 lat
 • 14 wzwyż

5. Prace konkursowe będą opublikowane na stronie www.skorzec.bibliotekimazowsza.pl, na profilu Biblioteki na Facebooku – za zgodą biorącego udział w Konkursie.

6. Adres e-mailowy Organizatora: biblskor@op.pl, social media GBP w Skórcu

§ 2. Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs skierowany jest do Czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu posiadających aktywną kartę biblioteczną i dla mieszkańców Gminy Skórzec.

2. Uczestnik Konkursu ma za zadanie wykonać pracę pod tytułem „Zima z książką” w dowolnej formie plastycznej, a także w dowolnej interpretacji tematu.

3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi.

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

– wypełnienie i podpisanie Formularza zgłoszeniowego,

–  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  i przeniesienie praw majątkowych do pracy konkursowej, w celu umożliwienia rozpowszechnienia wizerunku podczas wręczenia nagród. Uczestnik/rodzic/opiekun może wyrazić zgodę na publikację pracy.

Formularz dla osoby niepełnoletniej podpisuje rodzic lub jej opiekun prawny wyraża także zgodę na przetwarzanie danych osobowych .

5. Do udziału w Konkursie można przystąpić w dowolnym dniu jego trwania:

 1 stycznia 2021 r. – 18 stycznia 2021 r.

6. Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu oraz członkowie jury nie mogą brać udziału w Konkursie.

§ 3. Zasady przyznawania nagród

1. Zwycięzców Konkursu  wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.

2. Kryteria oceniania:

• twórczy charakter utworu,

• samodzielność i oryginalność.

3. Przyznana zostanie nagroda główna dla zwycięzcy oraz drobne upominki i nagrody książkowe dla osób  biorących udział w konkursie..

4. Ogłoszenie wyników Konkursu 19 stycznia 2021r .

5. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie www.skorzec.bibliotekimazowsza.pl, na Facebooku Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu oraz przez kontakt z osobami biorących udział w konkursie.

6. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

§ 4. Przetwarzanie danych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu „Wakacje z książką” jest Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu.

2. W związku z organizacją konkursu administrator przetwarza następujące dane

a) Imię i nazwisko uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego

b) Wiek uczestnika

c) Adres poczty elektronicznej/ numer telefonu

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwane dalej „RODO”;

2) rozliczenia Konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz;

3) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przekazane Członkom Komisji Konkursowej, powołanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Skórcu.

5. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – także ich wizerunek, mogą być przekazywane, a następnie publikowane na:

1) stronach internetowych Organizatora

2) profilu Organizatora i Partnerów na portalu społecznościowym Facebook;

6. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji Konkursu, jego rozliczenia, udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania oraz przez okres, przez który przechowujemy dane zawarte w dokumentacji konkursowej w celach archiwalnych.

W przypadku danych publikowanych przez Bibliotekę oraz w sytuacji wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku dane będą publikowane nie dłużej niż 2 lata. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe zostaną usunięte.

7. Uczestnicy Konkursu oraz ich rodzice i opiekunowie, posiadają prawo:

– do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

wycofanie zgody oznacza wycofanie udziału w Konkursie i możliwe jest przez przesłanie w wiadomości e-mail na adres: biblskor@op.pll lub złożenia rezygnacji przez jej przesłanie na adres wskazany w ust. 1, albo złożenie osobiście w siedzibie Biblioteki;

– do żądania od Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu dostępu do swoich danych / danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

–  do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych i/lub danych dziecka narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.

9.Wyrażenie zgody uczestnika/opiekuna prawnego uczestnika na rozpowszechnianie

wizerunku, który będzie utrwalony podczas wręczenia nagród jest dobrowolne i nie jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie, a konsekwencją jej nie wyrażenia będzie brak możliwości zamieszczenia wizerunku Zwycięzcy przez Organizatora i na wskazanych wyżej polach eksploatacji.

10. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Konkursie obejmuje:

1) dane Uczestników będące kategorią danych zwykłych, w zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia, wiek, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, podpis;

2) dane opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika będące kategorią danych zwykłych, w zakresie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, podpis.

11. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

12. Biblioteka nie będzie przetwarzać danych w innych celach niż wskazane w § 3 ust. 1 Regulaminu.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu – Olga Gajo, e-mail: biblskor@op.pl, Facebook – Biblioteka w Skórcu

Twórczość Marii Kryńskiej-Szostak i Izy Staręgi

Więcej o: Twórczość Marii Kryńskiej-Szostak i Izy Staręgi

Wielu mieszkańców gminy Skórzec zna panią Marię Kryńską – Szostak – nauczycielkę języka angielskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skórcu.

Jednak nie wszyscy wiedzą, że pani Maria oprócz talentu językowego i pedagogicznego ma talent poetycki.

Ta skromna osoba to autorka dwóch zeszytów poetyckich: Prawda ciebie kocha (1991) i Kształt chwili schwytanej (1998). Dwukrotna laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Człowiek-Dobro-Piękno (1994 i 2008). Publikowała w Sycynie, Krzywym Kole Literatury, Kwartalniku Kulturalnym KozirynekSiedleckim Nieregularniku Literackim, a ostatnio w antologii Rzeki epizodyczne. Jako poetka zauważona i doceniona przez Adrianę Szymańską i Romana Śliwonika.

Prywatnie miłośniczka średniowiecznych iluminacji.  O sobie mówi, że jest naiwna, bo wierzy mitom, snom i archetypom.

Ze swoich wierszy jako ulubione wymienia: „Światy prostopadłe” , „Kobiety z tsunami”, „Kartka”:

Światy prostopadłe

poprzez przestrzeń
którą tylko myśl przebędzie

spoglądam na ciebie wiedząc
że tam już cię nie ma

doświadczam twoich słów
więc dotykam istnienia

ten i tamten świat
u zbiegu prostych

w punkcie – jeszcze przez chwilę
w nim jestem

by po piruecie znowu iść
po linie plecami do
prostej prostopadłej

                           © Maria Kryńska – Szostak    

                        
Drugi  utwór porusza ważną nutę kobiecego pierwiastka, w którym można odnaleźć siłę i mądrość potrzebną  światu. 


Kobiety z tsunami

rodzą dzieci pod wodą
wiedzą jak obudzić drzewo
cały las

potrafią nazwać syna
znają położenia geograficzne miast
schematy wiertarek

mają rozpisany czas
na słowa cięższe od powiek

zapas plastrów i szminek
w plecaku kanapkę
i powrotny bilet

dzisiaj je spotkałam
zamiatały morze

                             © Maria Kryńska – Szostak

Oraz trzeci:


Kartka

rzuciła się wpław przez pustynię
całkiem realnie odczuwała słowo: rzeka
jak ślad węża, podążać za nim znaczy znaleźć
źródło ukryte, wypędzonych z raju, przystań
dokonać wyboru, nie wybierać wcale
znaleźć płatek, ziarno, czy zapach igliwia
jest odwodniona jak kartka: pisz


© Maria Kryńska – Szostak 

…………………………………

 

**************************

Przez wiele lat nasz Skórzec i mury szkoły odwiedzała również bardzo ciekawa osoba – Iza Staręga.

Pani Iza uczyła plastyki w Gimnazjum w Skórcu i wprowadziła rzesze uczniów w tajniki malarstwa.

Absolwentka Instytutu Sztuki Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. W roku 1991 uzyskała dyplom w pracowni malarstwa profesora Mariana Stelmasika. Wiele lat pracowała z młodzieżą jako nauczyciel sztuki. Stypendystka Prezydenta Miasta Siedlce w 2004 i 2008 roku, oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2007 roku.

Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków.

Mieszka i pracuje w Siedlcach. Obecnie zajmuje się tylko malarstwem. Jej najbardziej znane cykle malarskie, to: „Malowane z Iną”, „Infantylia”, „Ślady”, „Przypisy”, „Kamienie”, „Twarze”, „Anioły”, „Kobiety w chustach, mężczyźni w hełmach”.

Jej prace są wysoko cenione, na światowym poziomie. Te piękne obrazy można obejrzeć m.in. tutaj:

https://www.galeriaxanadu.pl/artist/iza-starega/

Na szczególną uwagę zwraca poetycko – malarski projekt Marii Kryńskiej- Szostak i Izy Staręgi pod tytułem „Wgryzanie”.

To wystawa online obrazów Staręgi przeplatanych pięknymi wierszami Marii Kryńskiej – Szostak.

Warto zwiedzić i zgłębić się w świat sztuki, który nie jest daleko, jest obok nas.

Szczególnie gorąco polecam sztukę osób związanych z gminą Skórzec.

Zapraszam do obejrzenia wystawy online:

„Wgryzanie”.

………………………………………………………………………………

Bibliografia:

https://artpubkultura.blogspot.com/2011/09/3-ulubione-dziea-maria-krynska-szostak.html?fbclid=IwAR2Da_UD-25aIGwSBIXto26wKNimWKg-OX8vbGHzusyJrz-M6P8CaSbX9w4

https://artpubgaleria.blogspot.com/2014/01/wgryzanie-iza-starega-maria-krynska.html?m=1&fbclid=IwAR0hFrAGORujIcO8KppgkktrVhRTNz8eEZ4-cZaXGAnXyMTKIHUC-ecK7UE

https://budowakatedry.blogspot.com/2017/12/rzeki-epizodyczne-cz-1-episodic-rivers.html?fbclid=IwAR0QLX-5QbXNEDy_i3KOPId4ysFirPgyC4MCXrs3P_u8e9qnAlJH8y4Gdek

https://www.galeriaxanadu.pl/artist/iza-starega/


Biblioteka czynna

Więcej o: Biblioteka czynna

Szanowni Państwo, informujemy, że Biblioteka w Skórcu jest nadal czynna😍. Obowiązujące od 28 listopada do 27 grudnia 2020 roku zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych zostały przedłużone do 17 stycznia 2021 roku.

Na Czytelników czeka mnóstwo nowości – cały czas wprowadzamy kolejne! To jest naprawdę dobry czas na czytanie – dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Zachęcam do odwiedzenia Biblioteki i wybrania dla siebie książki.

Do zobaczenia!

Proszę o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w Gminnej Bibliotece Publicznej w Skórcu:

• Z biblioteki mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe i bez objawów infekcji.

• Ogranicza się liczbę czytelników jednocześnie przebywających w pomieszczeniach biblioteki do 1 osoby – proszę wchodzić pojedynczo!

• Wprowadza się obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem do biblioteki.

• Osoby przebywające w pomieszczeniu biblioteki mają obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania min. 1,5 m odległości.

• Zaleca się korzystanie z katalogu online i telefoniczne lub elektroniczne zamawianie książek przez stronę www.szukamksiazki.pl., Facebooka, e-mail biblskor@op.pl, przygotowanie listy książek i inne sposoby ograniczenia kontaktu osobistego. Ale oczywiście można przyjść i po dezynfekcji rąk – wybrać osobiście:)

• Zwrotu książek dokonuje się do pojemnika przy wejściu. Wszystkie zwrócone zbiory podlegają 3 dniowej kwarantannie przed ponownym wypożyczeniem.

• Do odwołania zawieszone zostają wszystkie imprezy i spotkania

Życzenia

Więcej o: Życzenia

Z serdecznymi świątecznymi pozdrowieniami

Olga Gajo

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu

Gminna Biblioteka Publiczna czynna od 30 listopada!

Więcej o: Gminna Biblioteka Publiczna czynna od 30 listopada!

Zgodnie z §10 ust. 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz 2091):

Do dnia 27 grudnia 2020 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy.

Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie”

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 do odwołania, w trosce o zdrowie obsługiwanych czytelników i pracowników, wprowadza się następujące szczególne rozwiązania w zakresie organizacji pracy Gminnej Biblioteki Publicznej minimalizujące zagrożenie dla zdrowia publicznego:

1.Z biblioteki mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe i bez objawów infekcji.

2. Z biblioteki nie mogą korzystać osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni mogły mieć kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS CoV-2 oraz będące na kwarantannie.

3. Dla czytelników uruchamia się jedynie wypożyczanie książek.

4. Wyłącza się możliwość korzystania z czytelni i stanowisk komputerowych.

5Ogranicza się wolny dostęp do księgozbioru i możliwość samodzielnego wybierania książek.

6. Ogranicza się liczbę czytelników jednocześnie przebywających w pomieszczeniach biblioteki do 1 osoby z wyjątkami wynikającymi z obowiązujących przepisów.

7. Wprowadza się obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem do biblioteki.

8. Osoby przebywające w pomieszczeniu biblioteki mają obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania min. 1,5 m odległości.

9. Zaleca się korzystanie z katalogu online i telefoniczne lub elektroniczne zamawianie książek przez stronę www.szukamksiazki.pl.

10. Zwrotu książek dokonuje się do pojemnika przy wejściu.

11. Wszystkie zwrócone zbiory podlegają 3 dniowej kwarantannie przed ponownym wypożyczeniem.

12. Wprowadza się półgodzinną przerwę na dezynfekcje pomieszczenia w godzinach od 12.30 do 13.00.

13. Do odwołania zawieszone zostają wszystkie imprezy i spotkania.

Więcej tutaj: http://skorzec.bibliotekimazowsza.pl/?p=377

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Więcej o: Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.
Data ta upamiętnia podpisanie najważniejszego dokumentu gwarantującego prawa wszystkim dzieciom – Konwencji o prawach dziecka.
Konwencja ustanawia status dziecka oparty na następujących założeniach:
👉dziecko jest samodzielnym podmiotem, ale ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej,
👉dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności,
👉rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka,
👉państwo ma wspierać rodzinę, a nie wyręczać ją w jej funkcjach.

Katalog praw i wolności obejmuje prawa cywilne, socjalne, kulturalne, polityczne i ekonomiczne:
✅prawo do życia i rozwoju,
✅prawo do tożsamości (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym pochodzeniu),
✅prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej,
✅prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
✅prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
✅prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,
✅prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej,
✅prawo nierekrutowania do wojska poniżej 15. roku życia.
✅prawo do odpowiedniego standardu życia,
✅prawo do ochrony zdrowia,
✅prawo do zabezpieczenia socjalnego,
✅prawo do wypoczynku i czasu wolnego.
✅prawo do nauki (bezpłatnej i obowiązkowej w zakresie szkoły podstawowej),
✅prawo do korzystania z dóbr kultury,
✅prawo do informacji,
✅prawo do znajomości swoich praw.
✅prawo stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych.

Pamiętamy, że dziecko to mały Człowiek! ❤️

Kody na e-booki na Legimi

Więcej o: Kody na e-booki na Legimi

W Bibliotece w Skórcu dostępne są kody do serwisu Legimi z e-bookami i audiobookami.

Czytelnicy mogą czytać książki elektroniczne oraz słuchać audiobooki całkowicie za darmo. Z lektur można korzystać na telefonie lub czytniku. Na platformie Legimi dostępnych jest ponad 50 000 tytułów do wypożyczenia.

Kody są jednak tylko dla zarejestrowanych Czytelników Biblioteki! Potrzebny jest numer karty Czytelnika.

Użytkownik, który chce czytać e-booki, zgłasza się do Biblioteki, której jest Czytelnikiem.

Aby skorzystać z dostępu do Legimi, napisz wiadomość – na Facebook lub na e-mail biblskor@op.pl i poproś bibliotekarza o kod . Dostaniesz jeden kod z miesięcznym okresem ważności.

Czytelnik biblioteki rejestruje się (zakłada konto) w Legimi na dedykowanej bibliotekom konsorcjum mazowieckiego stronie: https://www.legimi.pl/mazowieckie podając kod otrzymany w swojej Bibliotece, a następnie nazwę użytkownika, adres email (na który przesłany zostanie przez Legimi e-mail z linkiem aktywacyjnym, w który należy kliknąć) i hasło – od tego momentu może korzystać z usługi przez 30 dni (np. 14.11.2020-14.12.2020), a najpóźniej do dnia zakończenia świadczenia usługi Legimi (dotyczy kodów wydanych i aktywowanych w grudniu 2020, czyli do dnia 02.01.2021).

Jeżeli do ostatniego dnia danego miesiąca czytelnik nie aktywuje
pobranego w bibliotece kodu, kod ten wygasa, a kolejny kod będzie musiał ponownie (osobiście) pobrać w bibliotece. Kody ważne są miesiąc, po upływie tego czasu należy pobrać nowy kod.

Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu będzie nieczynna do 29 listopada.

Więcej o: Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu będzie nieczynna do 29 listopada.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – („11a. Do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się ograniczenie prowadzenia
działalności przez biblioteki publiczne i naukowe, instytucje kultury oraz inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) polegające na zakazie:
1) udostępniania zbiorów publiczności,
2) organizacji wydarzeń z udziałem publiczności
– z wyłączeniem działań prowadzonych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość)

Zarządzenie z 3.11.2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2

Więcej o: Zarządzenie z 3.11.2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2

ZARZĄDZENIE Nr 5/2020


dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu
z dnia 3 listopada 2020 r.

 w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2  

Na podstawie art. 31 § 1, art. 15 i art. 207 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320) oraz § 5 ust. 1 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXV/247/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 30 października 2017 r. w związku rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1758) i wytycznymi dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii Covid-19 Ministerstwa Rozwoju w konsultacji z GIS z 28 kwietnia 2020 r., rekomendacjami Biblioteki Narodowej dotyczącymi funkcjonowania bibliotek w czasie epidemii Covid-19 zarządza się co następuje:

§ 1

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2, w okresie od 2 listopada 2020 r. do odwołania, w trosce o zdrowie obsługiwanych czytelników i pracowników, wprowadza się następujące szczególne rozwiązania w zakresie organizacji pracy Gminnej Biblioteki Publicznej minimalizujące zagrożenie dla zdrowia publicznego:

 1. Z biblioteki mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe i bez objawów infekcji.
 2. Z biblioteki nie mogą korzystać osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni mogły mieć kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS CoV-2 oraz będące na kwarantannie.
 3. Dla czytelników uruchamia się jedynie wypożyczanie książek.
 4. Wyłącza się możliwość korzystania z czytelni i stanowisk komputerowych.
 5. Ogranicza się wolny dostęp do księgozbioru i możliwość samodzielnego wybierania książek.
 6. Ogranicza się liczbę czytelników jednocześnie przebywających w pomieszczeniach biblioteki do 1 osoby z wyjątkami wynikającymi z obowiązujących przepisów.
 7. Wprowadza się obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem do biblioteki.
 8. Osoby przebywające w pomieszczeniu biblioteki mają obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania min. 1,5 m odległości.
 9. Zaleca się korzystanie z katalogu online i telefoniczne lub elektroniczne zamawianie książek przez stronę www.szukamksiazki.pl.
 10. Zwrotu książek dokonuje się do pojemnika przy wejściu.
 11. Wszystkie zwrócone zbiory podlegają 3 dniowej kwarantannie przed ponownym wypożyczeniem.
 12. Wprowadza się półgodzinną przerwę na dezynfekcje pomieszczenia w godzinach od 12.30 do 13.00.
 13. Do odwołania zawieszone zostają wszystkie imprezy i spotkania.

§ 2

1. Pracownik w sytuacji zagrożenia wirusem SARS CoV-2 jest zobowiązany wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek pracodawcy.

2. Pracownik jest zobowiązany w szczególności do:

 1. ograniczenia do niezbędnego minimum bezpośrednich kontaktów z innymi pracownikami i czytelnikami;
  1. wykorzystywania w komunikacji służbowej poczty elektronicznej oraz służbowych telefonów;
  1. zakrywania ust i nosa w trakcie obsługiwania czytelników,
  1. używania środków do dezynfekcji rąk lub rękawiczek jednorazowych;
  1. zachowania odległości od współpracowników i czytelników co najmniej 1,5 m.

§ 3

1. Pracownik i czytelnik, który w ciągu ostatnich 14 dni mógł mieć kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS CoV-2 jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora biblioteki.

2. Pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania pracodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, o objęciu kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub podejrzeniu zakażenia wirusem SARS CoV-2.

 § 4

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu.

  § 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Olga Gajo

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu

Finał Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II

Więcej o: Finał Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II

16 października 2020 roku w Skórcu  w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża, odbył się etap gminny Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną

W Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Skórzec zgromadzili się reprezentanci szkół podstawowych z terenu gminy – zwycięzcy w kategoriach klasowych 4-6 i 7-8. Ze względu na bezpieczeństwo – na sali znajdowali się tylko uczniowie i Komisja Konkursowa.

Finalistów Konkursu przywitał w Urzędzie pan Wójt Jerzy Długosz.

Test zawierał pytania zamknięte i otwarte – by uczniowie mogli wykazać się znajomością biografii Jana Pawła II i wyrazić swoje przemyślenia o Świętym. Komisja Konkursowa z ciekawością przeczytała odpowiedzi na pytanie – w czym możemy naśladować Jana Pawła II.

Oto wyniki Gminno – Parafialnego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II:

Klasy 4-6

I miejsce  – Julita Kopczyk Zespół Szkolno – Przedszkolny w Skórcu 

II miejsce  – Karol Stanisławowski – Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali Dąbrowiźnie 

III miejsce – Jakub Kadej – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołąbku

Klasy 7-8

I miejsce – Krystian Franczak – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołąbku

II miejsce  – Aleksandra Rybak – Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali Dąbrowiźnie 

III miejsceAneta Włodarczyk – Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Stany.

Wyróżnienia :

Wiktoria Długosz -Zespół Oświatowy w Żelkowie 

Alicja Surowiec – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Skórcu 

Grzegorz Magdziak – Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Stany 

Bartosz Jastrzębski – Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Stany 

Z przykrością muszę poinformować, że gala wręczenia nagród nie odbędzie się 25 października, z powodu odwołania Koncertu Papieskiego.

Nagrody i pamiątkowe dyplomy dostarczę dyrektorom szkół, by przekazali finalistom konkursu w warunkach bardziej bezpiecznych.

Gorąco dziękuję finalistom i gratuluję wygranej! Każdy z Was jest zwycięzcą konkursu w swojej szkole;).

Dziękuję wszystkim uczestnikom Konkursu – każdemu!

Serdeczne podziękowania składam też katechetom i Szkolnym Komisjom Konkursowym za pomoc w organizacji Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II, a także dyrektorom szkół za pozytywne reakcje i zgłoszenia uczniów do Konkursu.

Mam nadzieję, że spotkamy się w lepszym czasie.

Bądźcie zdrowi, dbajcie o siebie.

Olga Gajo – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu

Wyniki etapu szkolnego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II!

Więcej o: Wyniki etapu szkolnego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II!

12 października 2020 roku w szkołach podstawowych na terenie Gminy Skórzec odbył się etap szkolny Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II, organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Skórcu.

Konkurs ma na celu przybliżyć jego uczestnikom postać Karola Wojtyły i jego biografię. Uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie wykazali się znajomością biografii Jana Pawła II. 

Pytania były dość trudne, szczegółowe, ale dużo uczniów uzyskało wysokie punkty.

Ponad 100 uczniów wzięło udział! Ci z najlepszymi wynikami przechodzą do etapu gminnego i reprezentują swoją szkołę.

Etap Gminny Konkursu odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Skórcu o godzinie 12.00.

Finalistów zapraszamy wraz z opiekunami.

Proszę pamiętać o maseczkach, obowiązuje odstęp między uczestnikami i dezynfekcja rąk!

Oto wyniki etapu szkolnego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II – ilość osób biorących udział i osoby, które przeszły do gminnego etapu w swojej kategorii wiekowej.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołąbku  – 11 osób

Klasy 4-6:  Jakub Kadej

Klasy 7-8:  Krystian Franczak

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali Dąbrowiźnie – 22 osoby

Klasy 4-6: Karol Stanisławowski

Klasy 7-8: Aleksandra Rybak

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Stany  – 9 osób

Klasy 4-6 : Grzegorz Magdziak

Klasy 7-8  : Bartosz Jastrzębski, Aneta Włodarczyk (ta sama ilość punktów)

Zespół Oświatowy w Żelkowie – 20 osób

Klasy 7-8: Wiktoria Długosz

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Skórcu – 52 osoby

Klasy 4-6:  Julita Kopczyk

Klasy 7-8: Alicja Surowiec

Serdeczne podziękowania składam dla Pani Izabeli Sadokierskiej, a także Szkolnym Komisjom Konkursowym za pomoc w organizacji Konkursu!

Etap szkolny w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skórcu

„Biblioteka na to czeka” projekt Instytutu Pamięci Narodowej

Więcej o: „Biblioteka na to czeka” projekt Instytutu Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej, realizując ustawową misję edukacyjną, wznowił w tym roku projekt „Biblioteka na to czeka”, popularyzujący czytelnictwo i wspierający rozwój bibliotek w Polsce. Celem akcji jest upowszechnienie wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski poprzez udostępnienie czytelnikom bibliotek dorobku wydawniczego IPN.

Biblioteka, która zgłosiła się do projektu mogła bezpłatnie zamówić wybrany przez siebie pakiet do 30 publikacji.
Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu wzięła udział w projekcie, a przesyłka z pięknymi i bardzo ciekawymi wydaniami już do nas dotarła! Pozycje są już dostępne.
Pamiętając, że książka żyje tylko wtedy, kiedy jest czytana, zapraszamy Czytelników i fanów historii.

Poniżej lista publikacji:

 1. „Nasi sąsiedzi – Żydzi”. Z dziejów relacji polsko-żydowskich na Kielecczyźnie w XX wieku Dziarmaga A.
 2. „Ojczyzna Obrońcy Swemu”. Weterani i kombatanci jako problem polityczny i społeczny w Polsce XX wieku Kornat M
 3. Archiwalia do dziejów polskiej emigracji politycznej z lat 1939-1990 Łukasiewicz S.
 4. Bez wyboru. Głosowania do Sejmu PRL (1952-1989) Siedziako M.
 5. Bez złudzeń i bez maski Publicystyka Leopolda Ungera w paryskiej „Kulturze” w latach 1970-2000 Fijuth- Dudek Agata
 6. Burzliwa dekada. NZS we Wrocławiu 1980-1989 Dworaczek K.
 7. Działalność Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu Polski 1980-1989 Michalski K.
 8. Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956. Tom 2. Aspekty społeczne, gospodarcze, oświatowe i kulturalne Osiński T.
 9. Dzieje najnowsze w literaturze polskiej. Szkice o współczesnej poezji i prozie Buchała A.
 10. Dzienniki (1960-1969) Jerzy Zawieyski. T2 Zawieyski J.
 11. Józef Piłsudski. Pisarz Kowalczyk A.
 12. Klio za Wielką Wodą. Polscy historycy w Stanach Zjednoczonych po 1945 r. Stobiecki R
 13. Marzec i po marcu. Wpływ kryzysu Marca`68 na środowiska naukowe i kulturę Polski Ludowej Benken P.
 14. Między Wolnością a Pokojem. Zarys historii Ruchu „Wolność i Pokój” Smólka-Gnauck A.
 15. Na kulturalnym froncie. Analiza zawartości tygodnika „Nowa Kultura” 1950-1963 Chrząstek T.
 16. Nadzorcy. Ludzie i struktury władzy odpowiedzialni za działania wobec środowisk twórczych, naukowych i dziennikarskich Ligarski S.
 17. Najwyższa Izba Kontroli 1919-2019. Sto lat troski o państwo Bolikowska D.
 18. Podziemne dziennikarstwo. Funkcjonowanie głównych pism informacyjnych podziemnej „Solidarności” w Warszawie w latach 1981–1989 Olaszek J.
 19. Pokolenie 82-90. Niezależne Zrzeszenie Studentów na Uniwersytecie Warszawskim we wspomnieniach (1982-1990) Pleskot P.
 20. Polska 1939-1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami. Szarota T.
 21. Ponad żelazną kurtyną. Kontakty społeczne między PRL i RFN w okresie detente i stanu wojennego Pick D.
 22. Prawo i bezprawie. Komitet Helsiński w Polsce (1982-1990) Pleskot P. 23 Roman Zambrowski (1909-1977).
 23. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce Szumiło M. 2
 24. Sen o wolności, głód nadziei. Wokół protestu głodowego w Krakowie-Bieżanowie Kuta C.
 25. Ta nasza Wolność. Reportaże historyczne Jarosiński D.
 26. Tam i z powrotem. Georges Mink w słowach, dokumentach, obrazach Pleskot P.
 27. Zakony męskie w polityce władz komunistycznych w Polsce w latach 1945–1989, tom II: Działalność duszpasterska i społeczna zakonów w latach 1945–1989 Zamiatała D.
 28. Zmierzch dyktatury. Polska lat 1986-1989 w świetle dokumentów, tom II
 29. 100 kontroli z archiwum NIK Berbhardt-Kowalska D.

Wartość książek łącznie 1 084 zł.

Konkurs wiedzy o Janie Pawle II dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych

Więcej o: Konkurs wiedzy o Janie Pawle II dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych

Mając na uwadze fakt, że w 2020 r. jest obchodzona 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły, która przypadła 18 maja, a także rok 2020 jest ogłoszony rokiem Jana Pawła II, Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu organizuje Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II dla dzieci z szkół podstawowych z parafii Skórzec – klasy 4-8.

Patronat nad konkursem objął Ksiądz Proboszcz parafii pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Skórcu.

Konkurs ma na celu przybliżyć jego uczestnikom postać Karola Wojtyły i jego biografię. Głównym tematem Konkursu będzie ukazanie Jana Pawła II jako człowieka w drodze do świętości.

Konkurs obejmie: znajomość faktów dotyczących biografii Karola Wojtyły – Jana Pawła II: dzieciństwa i młodości, okresu wojny, kapłaństwa, wyboru na papieża i pontyfikatu (najważniejsze wydarzenia); wpływ Karola Wojtyły – Jana Pawła II na przemiany społeczno-polityczne na świeci ,podróże w różne rejony świata i spotkania z bardzo różnymi grupami ludzi oraz mężne przeżywanie choroby przez ostatnie lata życia.

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach – szkolnym i gminnym.

Uczniowie będą podzieleni na dwie kategorie:

 • klasy 4 – 6,
 • klasy 7 -8.

W etapie szkolnym Szkolna Komisja Konkursowa wyłoni reprezentantów szkoły w swojej kategorii (ze względu na trwającą pandemię po jednej osobie). Osoby, które przejdą do gminnego etapu zmierzą się z trudniejszymi pytaniami.

Na zwycięzców Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II czekają atrakcyjne nagrody, piękne albumy o Papieżu. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 25 października w trakcie Koncertu Papieskiego w Skórcu.

Serdecznie zapraszam do udziału szkoły, uczniów i ich opiekunów. Uczcijmy wspólnie Rok 2020 św. Jana Pawła II.

Poniżej pliki do pobrania – regulamin, formularze i plakat oraz linki do biografii:

Film „Karol – Człowiek który został Papieżem”(do obejrzenia także tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=zjM7W3tkhuw&vl=pl)

Kampania „MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK”

Więcej o: Kampania „MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK”

24 września w Gminnej Bibliotece Publicznej w Skórcu ruszyła ogólnopolska kampania społeczna „Mała książka – wielki człowiek”.

Każde dziecko w wieku przedszkolnym (roczniki 2014-2017), które odwiedzi Bibliotekę w Skórcu, biorącą udział w tym projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą.

W jej skład wchodzi książka „Pierwsze czytanki dla…” dostosowana dla przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika.

Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o korzyściach wynikających z czytania. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.\

Kampania została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Projekt jest realizowany przez Instytut we współpracy bibliotekami publicznymi. Biblioteki, które zgłosiły się do projektu otrzymały od Instytutu materiały promocyjne.

Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu otrzymała aż 200 Wyprawek!

Serdecznie zapraszamy dzieci z roczników 2014-2017 z rodzicami do zapisania się do Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu i odbioru książeczki i Karty Małego Czytelnika.

P.S. Dzieci, które są już zapisane do Biblioteki, również otrzymają Wyprawki Czytelnicze. Prosimy o zgłaszanie się.

Do miłego zobaczenia!

Plakat

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Więcej o: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu bierze udział w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” . Celem programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2020 wynosi 26,5 mln zł i umożliwia zakup książek, multimediów, publikacji nutowych, kartograficznych oraz bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych. Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu otrzymała dotację w wysokości 12 tysięcy złotych. Wkład własny Biblioteki wynosi również 12 tysięcy. Dotacja w całości będzie przeznaczona na zakup nowości wydawniczych. Trzeba pamiętać, iż rok 2020  jest rokiem  św. Jana Pawła II, hetmana Stanisława Żółkiewskiego, Romana Ingardena i Leopolda Tyrmanda. Uhonorowane są też dwa wydarzenia: Bitwa Warszawska 1920 i Zaślubiny Polski z morzem w Pucku  i księgozbiór biblioteki wzbogaci się również o wydania tych autorów i opracowania tematu. Kwota ma być wydana do końca listopada.

Pociąg do książek rusza.

Zapraszam do składania propozycji czytelniczych!

Narodowe Czytanie w Skórcu

Więcej o: Narodowe Czytanie w Skórcu

Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu i Gminny Ośrodek Kultury w Skórcu przy współpracy z Wójtem Gminy Skórzec Jerzym Długoszem zorganizowali 5 września 2020 roku Narodowe Czytanie pod patronatem pary prezydenckiej.Lekturą tegorocznej edycji był dramat „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Pogoda dopisała, a zebrani goście odczytali na Skwerku ambitnie tekst dramatu w 3 godziny.

Osoby, które odczytały kolejne sceny „Balladyny“:

Pan Wójt Jerzy Długosz – wstęp,

Arkadiusz Dołęga,

Agnieszka Długosz,

Dorota Milkowska,

Artur Jastrzębski – Pypowski z żoną Ewą,

Elżbieta Łastowska,

Wojciech Zgorzałek,

Tomasz Skóra – Kawaler Orderu Uśmiechu 🌞

Ksiądz Krzysztof Babik,

Klub SUPERSZEŚĆDZIESIĄTKI SKÓRZEC,

Ewa Masiak,

Olga Masiak,

Anna Krasnodębska,

Benon Kukla,

Grażyna Pietrak,

Dorota Piekart,

Iwona Dąbrowska,

Arleta Grochowska -Wyrębiak

– dla nich składamy szczególnie gorące podziękowania za przygotowanie się i piękne odczytanie tekstu – jesteśmy pod ogromnym wrażeniem.

Gościem specjalnym była pani Irena Groblewska-Andrzejewska.

Uczestnikom wydarzenia zostały rozdane pamiątkowe egzemplarze „Balladyny”, ufundowane przez Bibliotekę w Skórcu.

W 2021 będziemy zgodnie z zapowiedzią Prezydenta czytać „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Liczę, że uczniowie i szkoły wezmą udział w tym wydarzeniu za rok i mam nadzieję, że Narodowe Czytanie zostanie tradycją w Skórcu😊.

Galeria zdjęć:

https://photos.google.com/share/AF1QipO0XRW-dQFAtNdcwPL2NfSGCZCw-QC9_a35PCqI51JGYqqilLCvfhuvZCUuVYUFQA?key=Vk5JU0hSTVVBUHprelJ0WW15d1A1NXhoY2xFYnR3

Film:

https://www.youtube.com/watch?v=hf9Yg5VSJuk&feature=emb_title

Spotkanie kulturalne z Ireną Groblewską-Andrzejewską

Więcej o: Spotkanie kulturalne z Ireną Groblewską-Andrzejewską

12 sierpnia odbyło się spotkanie kulturalne z panią Ireną Groblewską-Andrzejewską, co bardzo mile wspominamy. Poetka, reżyserka, scenarzystka , specjalistka PR – zaciekawiła nas ogromnie swoją osobą i swoją twórczością. Przygotowała niespodziankę w postaci zaproszenia swojej przyjaciółki Niny Czerkies. Wspaniały występ pani Niny, która odśpiewała rosyjskie piosenki nie miał sobie równych. Spotkanie zakończyliśmy w wyśmienitych humorach. Mamy nadzieję, iż pani Irena – prezes Fundacji Dom Otwarty w Emilianówce będzie odwiedzać Skórzec jeszcze wielokrotnie!

IRENA GROBLEWSKA-ANDRZEJEWSKA

Konkurs plastyczny „Wakacje z książką”

Więcej o: Konkurs plastyczny „Wakacje z książką”

Konkurs „Wakacje z książką” organizowany jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Skórcu dla Czytelników oraz mieszkańców Gminy Skórzec – szczególnie dla dzieci i młodzieży. Temat pracy konkursowej może być wyrażony w dowolnej formie plastycznej, w dowolnej interpretacji. Prace należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Skórcu osobiście, drogą mailową (biblskor@op.pl) w formie pliku doc., jpg, skanu lub zdjęcia pracy, a także przez social media – Facebook. Proszę o zapoznanie się z regulaminem.

Serdecznie zapraszamy do zabawy i udziału w konkursie. Do wygrania nagrody książkowe i upominki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu z przyjemnością ogłasza wyniki konkursu plastycznego „Wakacje z książką”.

Nagrody otrzymują:

Aleksandra Strzalińska

Franciszek Strzaliński

Kacper Pawlak

Amelia Kulik

Cecylia Kulik

Alek Kulik

Agata Kubaś

Ewa Kubaś

Marta Kubaś

Gratulacje!

❤️Prace są piękne, ciekawe, pasują do tematu konkursu.

Widać kreatywność, a także czas spędzony na rysowaniu. Dziękuję ❤️❤️❤️

Konkurs literacki „Miłość w czasach zarazy”

Więcej o: Konkurs literacki „Miłość w czasach zarazy”

Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu ogłosiła konkurs literacki pod tytułem „Miłość w czasach zarazy”.

Jeśli macie spostrzeżenia, pomysły, przeżycia dotyczące miłości, relacji międzyludzkich w tym tak trudnym czasie pandemii – zapiszcie je w dowolnej formie literackiej – jako utwór poetycki lub proza, opowiadanie, esej, kartka z pamiętnika, wiersz, fraszka, itp.

Konkurs „Miłość w czasach zarazy” organizowany dla Czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu, Jej przyjaciół oraz mieszkańców Gminy Skórzec. Ma na celu rozwijanie umiejętności literackich, zainteresowań czytelniczych, promowanie talentów literackich.

Serdecznie zapraszam do udziału!

Prace należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Skórcu osobiście, drogą mailową w formie pliku doc., jpg, skanu lub zdjęcia pracy, a także przez social media – Facebook.

Proszę o zapoznanie się z regulaminem

Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu z przyjemnością ogłasza, że nagrodę główną w konkursie literackim „Miłość w czasach zarazy” wygrała pani Karolina Jastrzębska.Piękny wiersz pod tytułem „Miłość w czasach zarazy (Samostworzenie)” jest obrazem współczesnych czasów.Interpretacja tematu miłości, a także epidemii i samotności świadczy o wrażliwości Autorki i Jej mądrości.

Gratulacje! Dziękuję wszystkim za udział w konkursie!

W wakacje odwiedzam Bibliotekę

Więcej o: W wakacje odwiedzam Bibliotekę

Koniec szkoły i lekcji, zaczynają się wakacje!

Wszystkich uczniów, studentów, dzieci, a także osoby dorosłe Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu zaprasza do udziału w akcji #wwakacjeodwiedzambibliotekę. Bez względu na pogodę, z książkami możesz ruszyć w świat wyobraźni.☀️☀️☀️🌤️⛈️☀️☀️🌈🌤️⛈️🌌

Z okazji wakacji Biblioteka zakupiła mnóstwo nowości dla dzieci i młodzieży – komiksy, jakich jeszcze u nas nie było, powieści i i bestsellery młodzieżowe.

Biblioteka sukcesywnie zwiększa swój księgozbiór, każdy znajdzie coś dla siebie.Będą też konkursy i niespodzianki!

Obserwujcie nasz fanpage, a także odwiedzajcie Bibliotekę Publiczną w Skórcu – to dla Was jesteśmy.

Życzę, aby czas wakacji był dla Was odpoczynkiem, pełnym miłych chwil i ciągłego rozwoju.

Życzę Wam też zdrowia 😊.

Do zobaczenia!

Konkurs „Wymarzona Biblioteka”

Więcej o: Konkurs „Wymarzona Biblioteka”

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek – w Bibliotece w Skórcu ogłoszono konkurs! „Wymarzona Biblioteka”.

Jaka biblioteka Wam się podoba, o jakiej marzycie, jaką chcielibyście odwiedzać?

Konkurs jest dla wszystkich Czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu i mieszkańców Gminy Skórzec.

Temat pracy konkursowej mógł być wyrażony w dowolnej formie literackiej lub plastycznej. Prace należało składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Skórcu osobiście, drogą mailową w formie pliku doc., jpg, skanu lub zdjęcia pracy, a także przez social media.

REGULAMIN KONKURSU „Wymarzona Biblioteka”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu, zwana dalej Organizatorem lub Biblioteką z siedzibą w Skórcu, adres: 08-114 Skórzec, ul. Siedlecka 3.

2. Celem konkursu jest:

1) zachęcanie do korzystania z usług bibliotek publicznych,

2) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i literackich,

3) rozwijanie wyobraźni,

4) współpraca czytelnika z Biblioteką, nawiązywanie relacji.

3.. Czas trwania konkursu: 8 maja 2020 r. – 21 maja 2020 r.

4. Kategorie wiekowe uczestników:

1) I kategoria – czytelnicy od 4 do 9 lat,

2) II kategoria – czytelnicy od 10 do 15 lat,

3) III kategoria – czytelnicy powyżej 15. roku życia. D

ecydujący jest wiek czytelnika w momencie zgłoszenia udziału w Konkursie (wypełnienia Karty Zgłoszenia).

5. Kryteria wyłaniania Zwycięzców:

1) Najciekawsze prace będą nagrodzone pierwszym miejscem w swojej kategorii ,

2) Będą przyznane wyróżnienia dla najciekawszych prac.

3) Dla wszystkich będą drobne upominki.

6. Prace konkursowe będą opublikowane na profilu Biblioteki na Facebooku – za zgodą biorącego udział w Konkursie.

7. Adres e-mailowy Organizatora: biblskor@op.pl

§ 2.

Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs skierowany jest do Czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu posiadających aktywną kartę biblioteczną i dla mieszkańców Gminy Skórzec.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

1) wypełnienie i podpisanie Karty Zgłoszenia oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych .Kartę Zgłoszenia dla osoby niepełnoletniej podpisuje rodzic lub jej opiekun prawny wyraża także zgodę na przetwarzanie danych osobowych .

2) złożenie, w czasie trwania konkursu, karty zgłoszenia

4. Do udziału w Konkursie można przystąpić w dowolnym dniu jego trwania, a więc: 8 maja 2020 r. – 21 maja 2020 r.

5. Pracownicy Gminnej biblioteki Publicznej w Skórcu oraz członkowie jury nie mogą brać udziału w Konkursie.

§ 3. Zasady przyznawania nagród

1. Zwycięzców Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.

2. Przyznana zostanie nagroda główna dla I, II i III kategorii wiekowej, wyróżnienia dla dwóch osób w każdej kategorii wiekowej oraz drobne upominki.

3. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w 22 maja 2020 roku

4. Ogłoszenie wyników nastąpi przez kontakt z zwycięzcami i przez social media..

5. Laureaci głównych nagród, wyróżnień otrzymają nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy Konkursu okolicznościowe dyplomy i upominki.

6. Wśród nagród znajdą się: nagrody rzeczowe – książki.

7. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

§ 4. Przetwarzanie danych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu „Wymarzona Biblioteka” jest Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwane dalej „RODO”;

2) rozliczenia Konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz;3) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przekazane Członkom Komisji Konkursowej, powołanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Skórcu. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – także ich wizerunek, mogą być przekazywane, a następnie publikowane na:

1) stronach internetowych Organizatora

2) profilu Organizatora i Partnerów na portalu społecznościowym Facebook;

3. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji Konkursu, jego rozliczenia, udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania oraz przez okres, przez który przechowujemy dane zawarte w dokumentacji konkursowej w celach archiwalnych. W przypadku danych publikowanych przez Bibliotekę oraz w sytuacji wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku dane będą publikowane nie dłużej niż 2 lata. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe zostaną usunięte.

4. Uczestnicy Konkursu oraz ich rodzice i opiekunowie, posiadają prawo: 1) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody oznacza wycofanie udziału w Konkursie i możliwe jest przez przesłanie w wiadomości e-mail na adres: biblskor@op.pll lub złożenia rezygnacji przez jej przesłanie na adres wskazany w ust. 1, albo złożenie osobiście w siedzibie Biblioteki; 2) do żądania od Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu dostępu do swoich danych / danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 3) do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych i/lub danych dziecka narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

6 Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie. Wyrażenie zgody uczestnika/opiekuna prawnego uczestnika na rozpowszechnianie wizerunku, który będzie utrwalony podczas gali finałowej jest dobrowolne i nie jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie, a konsekwencją jej nie wyrażenia będzie brak możliwości zamieszczenia wizerunku Zwycięzcy przez Organizatora i na wskazanych wyżej polach eksploatacji.

7. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Konkursie obejmuje:

1) dane Uczestników będące kategorią danych zwykłych, w zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia, wiek, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, podpis;

2) dane opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika będące kategorią danych zwykłych, w zakresie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, podpis.

8. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

9. Biblioteka nie zamierza przetwarzać danych w innych celach niż wskazane w § 3 ust. 1 Regulaminu.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu – Olga Gajo, e-mail: biblskor@op.pl, Facebook – Biblioteka w Skórcu

Ogłoszenie wyników konkursu „Wymarzona biblioteka”!

Kochani Czytelnicy, z wielką radością ogłaszam:

1 miejsce i nagrody w formie pięknej książki otrzymują:

Aleksandra Strzalińska

Mikołaj Płatkowski

Karolina Bulik

Natomiast wyróżnienia i nagrody książkowe otrzymują:

Lena Guzek

Franciszek Strzaliński

Kacper Rybak

Maja Rybak

Ewa Kubaś

Agata Kubaś

Malwina Turek

Liliana Turek

Wiktoria Turek

Nagrodę główną w kategorii pow. 15 roku życia i dorośli – otrzymuje pani Anna Krasnodębska

Wszystkie prace są przepiękne! Uczestnicy wykazali się wielką kreatywnością, świetnymi pomysłami i pracowitością. Jestem bardzo wzruszona każdą chwilą poświęconą na rzecz konkursu. Prace są ogromną inspiracją. Zauważcie wspólne motywy – czytelnia z komputerami, hamaki, akwarium, bajkowe, kolorowe otoczenie. Przepiękne. Dziękuję bardzo!

Zobaczcie prace zwycięzców!

Aleksandra Strzalińska
Mikołaj Płatkowski
Karolina Bulik

Wystawa „Karol Wojtyła. Narodziny” w Skórcu

Więcej o: Wystawa „Karol Wojtyła. Narodziny” w Skórcu

Z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły w Sanktuarium Krzyża Świętego w Skórcu odbyła się wystawa biograficzna upamiętniająca życie Jana Pawła II.

Wystawa została zorganizowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Skórcu i Gminny Ośrodek Kultury w Skórcu. 

Wystawę biograficzną „Karol Wojtyła. Narodziny” przygotowało Centrum Myśli Jana Pawła II i udostępniło Gminnej Bibliotece Publicznej materiały.

Ekspozycja zabiera zwiedzających w podróż po przełomowych momentach życia papieża Jana Pawła II. Widz uczestniczy w narodzinach małego Lolka; poznaje dorosłego Karola z czasu studiów, okupacji i pracy fizycznej w zakładach Solvay; z bliska obserwuje powołanie kapłańskie, biskupstwo i obchody Milenium Chrztu Polski; wybiera się z biskupem Wojtyłą na wyprawy kajakowe z młodzieżą. Śledząc kolejne segmenty wystawy, wita nowego papieża na balkonie Bazyliki św. Piotra, przygląda się jego działalności w czasie pontyfikatu, w końcu towarzyszy mu w chorobie i ostatnich chwilach.  Wystawa skierowana jest do szerokiej publiczności – tych z nas, którzy pamiętają Jana Pawła II, oraz tych, którzy urodzili się już po jego śmierci.

Ekspozycja prezentuje najważniejsze momenty z życia Karola Wojtyły, jego kolejne „narodziny” rozumiane nie tylko jako przyjście na świat, ale również przygotowanie do pełnienia coraz to nowych ról życiowych i społecznych: studenta, robotnika, kapłana, duszpasterza, naukowca, a w końcu papieża. Pontyfikat Jana Pawła II przedstawiony jest zarówno z osobistej perspektywy, jak i w kontekście jego wpływu na rzeczywistość nie tylko Kościoła, ale również Polski i całego świata.

Celem wystawy było przypomnienie postaci, która wpłynęła na bieg historii, pokazanie korzeni Jana Pawła II oraz bogactwa jego życia, osobowości i myślenia.

Wystawa eksponowana w Kościele cieszyła się sporym zainteresowaniem parafian i mieszkańców Gminy.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu – Olga Gajo
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Marzena Grochowska

Warsztaty komiksowe

Więcej o: Warsztaty komiksowe

13 lutego 2020 roku odbyły się warsztaty komiksowe zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Skórcu jako punkt projektu „Ferie z Biblioteką”. Zaproszono dzieci i młodzież z gminy Skórzec. Zgłosiło się sporo chętnych.

Warsztaty poprowadził Pan Zbigniew Masternak, autor wielu książek m.in. bestsellera „Nędzole” i cyklu powieściowego „Księstwo”, twórca scenariuszy filmowych i komiksów i …. piłkarz. Okazało się, że Pan Zbigniew gra w Reprezentacji Pisarzy Polskich w Piłce Nożnej, a o Naprzód Skórzec słyszał;).

Pana pisarza i uczestników warsztatów przywitał serdecznie Wójt Gminy pan Jerzy Długosz.

Pan Zbigniew opowiedział nam o swoich rozległych zainteresowaniach. Zachęcał do szukania pasji już od najmłodszych lat, do nie poddawania się i rozwijaniu się na wielu frontach.

Dowiedzieliśmy się jak powstaje komiks i skąd czerpać pomysły na tworzenie. W ramach zajęć każdy uczestnik stworzył swój komiks i opowiedział o nim kilka słów. Akcja historyjek rozgrywała się w naszej miejscowości, ale wyobraźnia nie miała ograniczeń. Każda historia była ciekawa!

Pan Zbigniew wyróżnił najciekawsze prace, a wszyscy uczestnicy dostali pamiątkowe dyplomy i komiksy.

Jesteśmy pod wrażeniem pracy uczestników. Także pan Masternak ocenił spotkanie jako rewelacyjne – podziwiał zaangażowanie młodzieży i dzieci, entuzjazm i przygotowanie.

Spotkanie minęło bardzo szybko i mamy chęć na następne!

Dziękujemy!

Do góry